ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСОВИХ РЕЗЕРВІВ У РЕТРОСПЕКТИВІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Карапетян О.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто питання фінансової теорії, пов'язані з історичним розвитком економічної дефініції «фінансові резерви». Систематизовано етапи ретроспективного розвитку та визначено особливості формування державних фінансових резервів. Установлено, що історичний розвиток цієї дефініції започатковано ще у Стародавньому Римі та актуалізовано на сучасному етапі. Встановлено, що ефективне використання державних фінансових резервів вимагає оцінки довгострокових перспектив впливу цього інструменту на економічну систему і координує напрям використання державних фінансових резервів із пріоритетами державної політики.
Ключові слова: еволюція, державні фінансові резерви, економічні категорії, фінансові ресурси, економічна криза.

Карапетян О.М. ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗЕРВОВ
В РЕТРОСПЕКТИВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В статье рассмотрены вопросы финансовой теории, связанные с историческим развитием экономической дефиниции «финансовые резервы». Систематизированы этапы ретроспективного развития и определены особенности формирования государственных финансовых резервов. Установлено, что историческое развитие данной дефиниции началось еще в Древнем Риме и актуализировано на современном этапе. Установлено, что эффективное использование государственных финансовых резервов требует оценки долгосрочных перспектив влияния этого инструмента на экономическую систему и координирует направление использования государственных финансовых резервов с приоритетами государственной политики.
Ключевые слова: эволюция, государственные финансовые резервы, экономические категории, финансовые ресурсы, экономический кризис.

Karapetian O.M. FORMATION OF PUBLIC FINANCIAL RESERVES IN THE RETROSPECT
OF ECONOMIC DEVELOPMENT

The article deals with the issues of financial theory, related to the historical development of the economic definition of «financial reserves». The stages of retrospective development are systematized and the peculiarities of formation of state financial reserves are determined. As a result of the research, it was established that the historical development of this definition was started in ancient Rome and was updated at the present stage. It has been established that the effective use of public financial reserves requires an assessment of the long-term prospects of the impact of this instrument on the economic system and coordinates the use of public financial reserves with the priorities of state policy.
Keywords: evolution, state financial reserves, economic categories, financial resources, the economic crisis.

Завантажити статтю (pdf)