РИЗИКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гончар Г.П.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін
Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу
Тернопільського національного економічного університету

У статті з’ясовано сутність поняття «ризик у сфері зовнішньоекономічної діяльності». Розглянуто класифікацію ризиків за відношенням до договірного процесу, видом зовнішньоекономічної діяльності та напрямом здійснення зовнішньоторговельних операцій. Досліджено основні методи мінімізації ризику у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Ключові слова: ризик, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародний, мінімізація ризику, метод.

Гончар Г.П. РИСКИ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье выяснена сущность понятия «риск в сфере внешнеэкономической деятельности». Рассмотрена классификация рисков по отношению к договорному процессу, видам внешнеэкономической деятельности и направлениям осуществления внешнеторговых сделок. Исследованы основные методы минимизации риска в сфере внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: риск, внешнеэкономическая деятельность, международный, минимизация риска, метод.

Honchar H.P. RISKS IN THE SPHERE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
The article is told about the essence of the concept of “risk in the field of foreign economic activity”. Is related the classification of risks according to the contract process, the type of foreign economic activity and the direction of foreign trade operations. Are investigated the main methods of risk minimization in the sphere of foreign economic activity.
Keywords: risk, foreign economic activity, international, risk minimization, method.

Завантажити статтю (pdf)