ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Гинда С.М.
аспірант кафедри інформаційних систем у менеджменті
Львівського національного університету імені Івана Франка
Гинда О.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту
ВНПЗ «Європейський університет», Львівська філія

Розглянуто соціально-економічну сутність та складники людського капіталу. Визначено роль людського капіталу в забезпеченні розвитку економіки. Сформовано основні показники, що характеризують людський капітал регіонів України. Проведено оцінювання людського капіталу регіонів України за 2013–2015 рр. методом середньої багатовимірної.
Ключові слова: людський капітал, компоненти людського капіталу.

Гинда С.Н., Гинда О.Н. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ
Рассмотрены социально-экономическая сущность и составляющие человеческого капитала. Определена роль человеческого капитала в обеспечении развития экономики. Сформированы основные показатели, характеризующие человеческий капитал регионов Украины. Проведена оценка человеческого капитала регионов Украины за 2013–2015 гг. методом средней многомерной.
Ключевые слова: человеческий капитал, компоненты человеческого капитала.

Hynda S.M., Hynda О.M. HUMAN CAPITAL: ESSENCE, FEATURES OF ANALYSIS AND EVALUATION
The socio-economic essence and components of human capital are considered. Determined the role of human capital in ensuring economic development. The basic indicators characterizing the human capital of the regions of Ukraine are formed. The estimation of human capital of the regions of Ukraine for 2013-2015 is carried out by the method of the average multidimensional.
Keywords: human capital, components of human capital.

Завантажити статтю (pdf)