ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

Овчиннікова В.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом
Українського державного університету залізничного транспорту

У статті визначено, що одним із ключових драйверів реалізації інноваційно-технологічних зрушень в економіці України має виступати інноваційне оновлення вітчизняного залізничного транспорту. Встановлено, що значною мірою трансформаційні зміни на світовому ринку залізничних перевезень стали наслідком зміни принципів державного втручання в систему функціонування залізниць. Вивчення особливостей державного регулювання залізничного транспорту в розвинутих країнах світу та недоліків в програмних документах щодо реформування українських залізниць дало змогу обґрунтувати неефективність реалізованої загальнодержавної політики регулювання залізничної галузі. На основі цього подано модель державного регулювання розвитку залізничного транспорту України, що враховує пріоритетні напрями розвитку галузі та в комплексі розкриває інструменти формування стратегічних переваг залізниць за такими складниками розвитку, як інноваційно-виробничий, інвестиційний, соціальний, енергетичний, екологічний та міжнародний.
Ключові слова: залізничний транспорт, державне регулювання, розвиток, інструменти, стратегічні переваги, модель.

Овчинникова В.А. ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В УКРАИНЕ

В статье определено, что ключевым драйвером реализации инновационно-технологических сдвигов в экономике Украины должно выступать инновационное обновление отечественного железнодорожного транспорта. Установлено, что в значительной степени трансформационные изменения на мировом рынке железнодорожных перевозок стали следствием изменения принципов государственного вмешательства в систему функционирования железных дорог. Изучение особенностей государственного регулирования железнодорожного транспорта в развитых странах мира и недостатков в программных документах относительно реформирования украинских железных дорог позволило обосновать неэффективность реализуемой сегодня общегосударственной политики регулирования железнодорожной отрасли. На основе этого представлена модель государственного регулирования развития железнодорожного транспорта Украины, учитывающая приоритетные направления развития отрасли и в комплексе раскрывающая инструменты формирования стратегических преимуществ железных дорог по таким составляющим развития, как инновационно-производственная, инвестиционная, социальная, энергетическая, экологическая и международная.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, государственное регулирование, развитие, инструменты, стратегические преимущества, модель.

Ovchynnikova V.O. PECULIARITIES OF STATE REGULATION OF RAINWAY
TRANSPORTATION OF UKRAINE

In the article, one of the key drivers of the implementation of innovation and technological changes in the economy of Ukraine should be an innovative upgrade of domestic rail transport. It has been established that to a large extent, the transformational changes in the world railroad market have become a consequence of changing the principles of state intervention in the rail system functioning. The study of the peculiarities of state regulation of railway transport in the developed countries of the world and the shortcomings in the program documents on reforming Ukrainian railways has allowed to ground the ineffectiveness of the currently implemented state regulation of the railway industry. On this basis, the model of state regulation of development of railway transport of Ukraine is given, taking into account the priority directions of development of the industry, and in the complex reveals the tools of formation of strategic advantages of railways on such components of development as innovation, production, investment, social, energy, ecological and international components.
Keywords: railway transport, state regulation, development, tools, strategic advantages, model.

 

Завантажити статтю (pdf)