ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ В КОНТЕКСТІ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Демчук Н.І.
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри фінансів та банківської справи
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
Ткаченко Г.А.
аспірант
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
Копил М.О.
студентка
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Статтю присвячено актуальним питанням поліпшення фінансового стану підприємств у кризових умовах із використанням інноваційних інструментів управління. Проаналізовано наукові погляди стосовно сутності поняття «фінансовий стан». Розглянуто думки науковців щодо визначення поняття «бенчмаркінг». Досліджено ключові принципи використання бенчмаркінгу для поліпшення фінансового стану підприємства й основні види бенчмаркінгу, які використовують у господарській діяльності.
Ключові слова: фінансовий стан, підприємство, бенчмаркінг, інноваційні інструменти, прибуток, методика.

Демчук Н.И., Ткаченко А.А., Копыл М. ПРИМЕНЕНИЕ БЕНЧМАРКИНГА В КОНТЕКСТЕ УЛУЧШЕНИЯ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена актуальным вопросам улучшения финансового состояния предприятий в кризисных условиях с использованием инновационных инструментов управления. Проанализированы научные взгляды относительно сущности понятия «финансовое состояние». Рассмотрены взгляды ученых относительно определения понятия «бенчмаркинг». Исследованы ключевые принципы использования бенчмаркинга для улучшения финансового состояния предприятия и основные виды бенчмаркинга, которые используют в хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: финансовое состояние, предприятие, бенчмаркинг, инновационные инструменты, прибыль, методика.

Demchuk N.I., Tkachenko A.A., Kopyl M.O. APPLICATION OF THE BENCHMARKING IN THE CONTEXT
OF IMPROVING THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE

The article is devoted to the urgent issues of improving the financial condition of enterprises in crisis conditions with the use of innovative management tools. The scientific views on the concept of «financial condition» are analyzed. The views of scientists concerning the definition of «benchmarking» are considered. The key principles of using benchmarking for improving the financial condition of the enterprise are investigated. The article deals with the main types of benchmarking used in business activities.
Keywords: financial condition, enterprise, benchmarking, innovative tools, profit, methodology.

Завантажити статтю (pdf)