ФУНКЦІОНУВАННЯ PR-ТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕКЛАМИ В ІНТЕРНЕТІ

Радзіховська Ю.М.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Досліджено сутність поняття «паблік рілейшнз» (зв'язки з громадськістю). Розглянуто особливості використання PR та реклами в глобальній мережі, які забезпечують розповсюдження інформації через Інтернет та веб-сайти. Виокремлено переваги та недоліки PR Інтернет-технологій.
Ключові слова: паблік рілейшнз, реклама, Інтернет-мережа, PR-технології, маркетингові комунікації.

Радзиховская Ю.Н. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ PR-ТЕХНОЛОГИЙ И РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ
Исследована сущность понятия «паблик рилейшнз» (связи с общественностью). Рассмотрены особенности использования PR и рекламы в глобальной сети, которые обеспечивают распространение информации через Интернет и веб-сайты. Выделены преимущества и недостатки PR Интернет-технологий.
Ключевые слова: паблик рилейшнз, реклама, Интернет-сеть, PR-технологии, маркетинговые коммуникации.

Radzihovska Yu.M. OPERATIONAL PR-TECHNOLOGIES AND ADVERTISING IN THE INTERNET
The essence of the public relations concept (public relations) was investigated. The features of PR-using and advertising in the global Internet network, which provide distribution of information through the Internet and websites are considered the article. The advantages and disadvantages of PR Internet technologies are highlighted.
Keywords: public relations, advertising, Internet network, PR-technologies, marketing communications.

Завантажити статтю (pdf)