ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Русин-Гриник Р.Р.
аспірант кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Національного університету «Львівська політехніка»

Проаналізовано наукові літературні джерела на предмет аналізу конкурентоспроможності підприємницьких структур в Україні. Проведено аналіз показників, які характеризують конкурентоспроможність підприємницьких структур. Здійснено ідентифікування рівня конкурентоспроможності підприємницької структури для своєчасного прийняття управлінських рішень у процесі оперативного управління конкурентоспроможністю підприємницької структури.
Ключові слова: конкурентоспроможність, товар, конкурентоспроможність товарів, торгівля, управлінське рішення, підприємницька структура.

Русин-Грынык Р.Р. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

Проанализированы научные литературные источники на предмет анализа конкурентоспособности предпринимательских структур в Украине. Проведен анализ показателей, характеризующих конкурентоспособность предпринимательских структур. Предпринята идентификация уровня конкурентоспособности предпринимательской структуры для своевременного принятия управленческих решений в процессе оперативного управления конкурентоспособностью предпринимательской структуры.
Ключевые слова: конкурентоспособность, товар, конкурентоспособность товаров, торговля, управленческое решение, предпринимательская структура.

Rusin-Grynyk R.R. THE DEFINITION AND SUBSTANTIATION OF INDICATORS, WHICH
CHARACTERIZE THE COMPETITIVENESS OF BUSINESS STRUCTURES

The author analyzes scientific literary sources on the subject of analysis of the Ukrainian business structures competitiveness . The analysis of indicators, which characterize the competitiveness of business structures, is carried out. The identification of the competitiveness level of an entrepreneurial structure is based on the calculation of indicators for the timely adoption of managerial decisions in the process of operational management of the entrepreneurial structure competitiveness.
Keywords: competitiveness, commodity, competitiveness of goods, trade, management decision, business structure.

Завантажити статтю (pdf)