ВНУТРІШНЯ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Сардак С.Е.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри економіки
та управління національним господарством
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Гасленко К.С.
магістрант
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

У статті досліджено питання внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності, її прояви, принципи, зміст заходів щодо її реалізації. Проаналізовано практику здійснення внутрішньокорпоративної соціальної відповідальності на прикладі українських підприємств. Визначено основні тенденції і проблеми запровадження внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності в Україні.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, внутрішньокорпоративна соціальна відповідальність, принципи, мотиви, прояви, тенденції.

Сардак С.Э., Гасленко К.С. ВНУТРЕННЯЯ КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В статье исследованы вопросы внутренней корпоративной социальной ответственности, ее проявления, принципы, сущность мероприятий по её реализации. Проанализирована практика осуществления мероприятий внутренней корпоративной социальной ответственности на примере украинских предприятий. Определены основные тенденции и проблемы внедрения внутренней корпоративной социальной ответственности в Украине.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, внутренняя корпоративная социальная ответственность, принципы, мотивы, проявления, тенденции.

Sardak S.E., Haslenko K.S. INTRINSIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: THEORETICAL AND
PRACTICAL ASPECTS

The article examines the question of intrinsic corporate social responsibility, its aspects, principles and core of its implementation. The practice of implementation of intrinsic corporate social responsibility based on the example of Ukrainian enterprises was analyzed. Main trends and problems of implementation of intrinsic corporate social responsibility in Ukraine were defined.
Key words: corporate social responsibility, intrinsic corporate social responsibility, trends, drivers, aspects, trends.

Завантажити статтю (pdf)