ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ЯК ПІДҐРУНТЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКА
НА ПРИКЛАДІ СК «ПРОВІДНА»

Романовська Ю.А.
кандидат економічних наук, доцент
Вінницького торговельно-економічному інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Демченко О.П.
кандидат економічних наук,
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджено фінансовий стан страхової компанії та охарактеризовано фінансові показниками, що є підґрунтям формування і розвитку конкурентних переваг страховика. Доведено, що конкурентна позиція страхової компанії ґрунтується на параметрах чистого фінансового прибутку. Обґрунтовано вплив коливання активів і пасивів страховика на формування та розвиток його конкурентоспроможності.
Ключові слова: страхова компанія, конкурентоспроможність, фінансові показники, страховий ринок, активи, пасиви.

Романовская Ю.А., Демченко О.П. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАК ОСНОВА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЩИКА НА ПРИМЕРЕ СК «ПРОВИДНА»

В статье исследовано финансовое положение страховой компании и охарактеризованы финансовые показатели, которые являются основой формирования и развития конкурентных преимуществ страховщика. Доказано, что конкурентная позиция страховой компании основывается на параметрах чистого финансового дохода. Обосновано влияние колебания активов и пассивов страховщика на формирование и развитие его конкурентоспособности.
Ключевые слова: страховая компания, конкурентоспособность, финансовые показатели, страховой рынок, активы, пассивы.

Romanovska Yu.A., Demchenko O.P. FINANCIAL INDICATORS AS A BASIS FOR THE INSURER'S
COMPETITIVENESS ON THE EXAMPLE OF THE INSURANCE COMPANY "PROVIDNA"

The financial state of the insurance company is investigated in this work. Characterized by financial indicators. These indicators are the basis for the formation and development of the competitive advantages of the insurer. The insurance company's competitive position is based on the parameters of net financial profit. The influence of fluctuations of the insurer's assets and liabilities on the formation and development of its competitiveness is substantiated.
Keywords: insurance company, competitiveness, financial indicators, insurance market, assets, liabilities.

Завантажити статтю (pdf)