НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ ТА
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Чемчикаленко Р.А.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Майборода О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Дьякова Ю.Ю.
студентка
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття присвячена актуальним питанням підвищення ефективності оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. Досліджено переваги та недоліки використання наявного методологічного апарату оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. Обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності цієї методики оцінки за рахунок уточнення агрегатного підходу та розширення кількості коефіцієнтів платоспроможності за рахунок використання на підприємстві коефіцієнта покриття ліквідності та чистого стабільного коефіцієнта фінансування.
Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність, прибутковість, оцінка, ефективність, підприємство.

Чемчикаленко Р.А., Майборода О.В., Дьякова Ю.Ю. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена актуальным вопросам повышения эффективности оценки ликвидности и платежеспособности предприятия. Исследованы преимущества и недостатки использования имеющегося методологического аппарата оценки ликвидности и платежеспособности предприятия. Обоснованы предложения по повышению эффективности этой методики оценки за счет уточнения агрегатного подхода и расширения количества коэффициентов платежеспособности за счет использования на предприятии коэффициента покрытия ликвидности и чистого стабильного коэффициента финансирования.
Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, кредитоспособность, прибыльность, оценка, эффективность, предприятие.

Chechykalenko R.A., Mayboroda O.V., Diakova Yu.Yu. DIRECTIONS FOR IMPROVING
THE EFFICIENCY OF EVALUATION OF LIQUIDITY AND SOLVENCY OF ENTERPRISES

The article is devoted to actual issues of increasing the efficiency of liquidity assessment and solvency of the enterprise. The advantages and disadvantages of using the existing methodological apparatus for assessing liquidity and solvency of the enterprise are explored. The suggestions for increasing the efficiency of this method of valuation by clarifying the aggregate approach and expanding the number of solvency ratios by using the company’s liquidity coverage ratio and the Liquidity Coverage Ratio and Net Stable Funding Ratio.
Key words: liquidity, solvency, creditworthiness, profitability, assessment, efficiency, enterprise.

Завантажити статтю (pdf)