КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ МСФЗ 15
«ВИРУЧКА ЗА КОНТРАКТАМИ ІЗ ЗАМОВНИКАМИ»

Маценко Л.Ф.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і оподаткування
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті досліджуються загальні особливості обліку доходів згідно з новим МСФЗ 15 (IFRS 15) «Виручка за контрактами із замовниками», що введено для використання з 1 січня 2018 р., вплив та прояв у системі бухгалтерського обліку. У дослідженні розкрито алгоритм визнання виручки від реалізації продукції згідно з МСФЗ 15 (IFRS 15) «Виручка за контрактами із замовниками»; підхід до визначення того, чи повинна виручка визнаватися протягом певного періоду або одномоментно; визнання доходу підприємствами різних галузей народного господарства згідно з МСФЗ 15 (IFRS 15) «Виручка за контрактами із замовниками», а також новий договірний підхід до визнання виручки від реалізації, який засновано на зміні активів та зобов’язань, які виникають, коли підприємство стає однією зі сторін договору та починає виконувати по ньому зобов’язання.
Ключові слова: бухгалтерський облік, дохід, виручка за контрактами, договірні активи, договірні зобов’язання.

Маценко Л.Ф. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ УЧЕТА ДОХОДОВ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ
МСФО 15 «ВЫРУЧКА ПО КОНТРАКТАМ С ЗАКАЗЧИКАМИ»

В статье исследуются общие особенности учета доходов согласно новому МСФО 15 (IFRS 15) «Выручка по контрактам с заказчиками», который введен для использования с 1 января 2018 г., влияние и проявление в системе бухгалтерского учета. В исследовании раскрыты алгоритм признания выручки от реализации продукции по МСФО 15 (IFRS 15) «Выручка по контрактам с заказчиками»; подход к определению того, должна ли выручка признаваться в течение определенного периода или одномоментно; признание дохода предприятиями различных отраслей народного хозяйства согласно МСФО 15 (IFRS 15) «Выручка по контрактам с заказчиками», а также новый договорный подход признания выручки от реализации, который основан на изменении активов и обязательств, которые возникают, когда предприятие становится одной из сторон договора и начинает выполнять по нему обязательства.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, доход, выручка по контрактам, договорные активы, договорные обязательства.

Matsenko L.F. CONCEPTUAL DIFFERENCES IN ACCOUNTING OF INCOME AFTER THE
INTRODUCTION OF IFRS 15 “REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS”

The article reveals characteristics of IFRS 15 “Revenue from Contracts with Customers”, an International Financial Reporting Standard (IFRS) promulgated by the International Accounting Standards Board (IASB) providing guidance on accounting for revenue from contracts with customers. It was adopted in 2014 and will become effective in 2018. In research it is exposed: five steps of the IFRS 15 revenue model: identify the contract with a customer; identify all the individual performance obligations within the contract; determine the transaction price; allocate the price to the performance obligations; recognize revenue as the performance obligations are fulfilled. The publication highlight potential changes in timing of recognition, measurement (including allocation of revenue between goods and services provided) and disclosure.
Key words: accounting, profit, revenue from contracts, contractual assets, contractual obligations.

Завантажити статтю (pdf)