ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Бандоріна Л.М.
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри економічної інформатики
Національної металургійної академії України
Удачина К.О.
асистент кафедри економічної інформатики
Національної металургійної академії України

У статті запропоновано компетентнісний підхід до оцінювання корисності та адаптації підсистем і їх функціональних характеристик за принципом тріади, що забезпечує стійку результативність отриманих даних. У межах компетентнісного підходу сформульовано поняття «функціональна компетенція» (ФК), «корисність», «адаптація» та «експлікована модель». Удосконалено експліковану модель формування економічної поведінки в рамках відповідної стратегії на основі компетентнісного підходу, який дає змогу визначати функціональні характеристики підсистем підприємства і розкривати їх додаткові переваги.
Ключові слова: функціональна компетенція, корисність, адаптація, компетентнісний підхід, експлікована модель.

Бандорина Л.Н., Удачина Е.А. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

В статье предложен компетентностный подход к оценке полезности и адаптации подсистем и их функциональных характеристик по принципу триады, что обеспечивает устойчивую результативность полученных данных. В рамках компетентностного подхода сформулированы понятия «функциональная компетенция» (ФК), «полезность», «адаптация» и «эксплицированная модель». Усовершенствована эксплицированная модель формирования экономического поведения в рамках соответствующей стратегии на основе компетентностного подхода, который позволяет определять функциональные характеристики подсистем предприятия и раскрывать их дополнительные преимущества.
Ключевые слова: функциональная компетенция, полезность, адаптация, компетентностный подход, эксплицированная модель.

Bandorina L.M., Udachyna K.O. FORMING OF ECONOMIC BEHAVIOR OF ENTITIES
ON THE BASIS OF COMPETENCE APPROACH

The competence approach of assessment of usefulness and adaptability of functional characteristics and subsystem according to the triad principle is proposed, that ensure the sustainability of the obtained data. The following concepts: «functional competency» (FC), «usefulness», «adaptation» and «explicate model» are defined within the competence approach. Explicate model of formation economic behavior within defined strategy is based on the use of the competence approach is improved, which allows to determine functional characteristics of subsystems of enterprise and evolve their additional advantages.
Keywords: functional competency, usefulness, adaptation, explicate model, competence approach.

Завантажити статтю (pdf)