JOINT IMPACT OF REAL AND INFORMATION ASYMMETRIES ON MARKET EQUILIBRIUM

Melnikov S.V.
Candidate of Economic Sciences, Docent,
Doctoral Candidate,
Institute of Market Problems and Economic-and-Ecological Research

This paper analyzes a duopoly model of sellers, which compete under conditions of the impact of real and information asymmetries. In the paper the equilibrium states of Cournot and Stackelberg are determined and the impact of all asymmetries is explicitly shown. The condition of Cournot superstable equilibrium is obtained, in which competitors can not increase their profits thanks to Stackelberg leadership. It is obtained that asymmetries influence each other in a nontrivial way: real asymmetries can dwindle the effect of information asymmetries, and information asymmetries can change the influence direction of real ones.
Key words: duopoly, asymmetric information, quality and location asymmetry, Cournot and Stackelberg equilibrium.

Мельников С.В. СУМІСНИЙ ВПЛИВ РЕАЛЬНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ АСИМЕТРІЙ
НА РИНКОВУ РІВНОВАГУ

В роботі досліджується модель дуополії продавців, які конкурують в умовах дії реальних та інформаційних асиметрій. У статті визначено стани рівноваги Курно і Штакельберга та в явному вигляді показано вплив усіх асиметрій. Отримано умову надстійкої рівноваги Курно, при якої конкуренти не можуть збільшити свій прибуток за рахунок лідерства за Штакельбергом. Встановлено, що асиметрії впливають одна на одну у нетривіальний спосіб: реальні асиметрії можуть нівелювати дію інформаційних, а інформаційні – змінювати напрям впливу реальних.
Ключові слова: дуополія, асиметрична інформація, асиметрія якості та розташування, рівновага Курно та Штакельберга.

Мельников С.В. СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ РЕАЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
АСИММЕТРИЙ НА РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ

В работе исследуется модель дуополии продавцов, конкурирующих в условиях действия реальных и информационных асимметрий. В статье определены состояния равновесия Курно и Штакельберга и в явном виде показано влияние всех асимметрий. Получено условие сверхустойчивого равновесия Курно, при котором конкуренты не могут увеличить свою прибыль за счет лидерства по Штакельбергу. Установлено, что асимметрии влияют друг на друга нетривиальным образом: реальные асимметрии могут нивелировать действие информационных, а информационные – менять направление влияния реальных.
Ключевые слова: дуополия, асимметричная информация, асимметрия качества и местоположения, равновесие Курно и Штакельберга.

Завантажити статтю (pdf)