КЛАСТЕРИЗАЦІЯ РЕГІОНІВ ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Синиця С.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку та фінансів
Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту
Тернопільського національного економічного університету
Вакун О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку та фінансів
Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту
Тернопільського національного економічного університету

У статті запропоновано систему моделей розпізнавання діагностичних класів, яка дає можливість провести комплексну і локальну діагностику економічного потенціалу регіонів і, як наслідок, виявити напрями адаптивного коригування стратегічних нормативів їх економічного розвитку.
Ключові слова: синергетичний ефект, кластер, кластеризація, агломеративні методи, міжкластерна дисперсія, внутрішньокластерна дисперсія.

Синица С.М., Вакун О.В. КЛАСТЕРИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА

В статье предложена система моделей распознавания диагностических классов, которая дает возможность провести комплексную и локальную диагностику экономического потенциала регионов и, как следствие, выявить направления адаптивного корректировки стратегических нормативов их экономического развития.
Ключевые слова: синергетический эффект, кластер, кластеризация, агломеративные методы, межкластерная дисперсия, внутрикластерная дисперсия.

Sinitsa S.M., Vakun O.V. CLUSTERING OF REGIONS BY THE LEVEL OF ECONOMIC POTENTIAL
The article proposes a system of models for the recognition of diagnostic classes, which makes it possible to conduct complex and local diagnostics of the economic potential of regions and, as a result, to identify areas of adaptive adjustment of strategic standards of their economic development.
Keywords: synergistic effect, cluster, clustering, agglomerative methods, inter-cluster variance, intra-cluster variance.

Завантажити статтю (pdf)