ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Іщенко О.А.
доктор економічних наук, професор,
директор Товариства з обмеженою відповідальністю «СММ», м. Київ

У статті визначено роль та місце екологічних проектів у системі регіонального розвитку, проаналізовано регіональну складову Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р. в контексті наповнення планів реалізації екологічними проектами, визначено основні особливості запланованих проектів, здійснено аналіз екологічних проектів за напрямами витрат, проаналізовано структуру запланованих витрат на впровадження екологічних проектів та визначено середню вартість впровадження 1 екологічного проекту в розрізі регіонів, визначено проблемні питання в здійсненні проектної діяльності екологічного спрямування в регіонах та запропоновано шляхи їх усунення, проаналізовано базу інноваційних технологій і розробок із погляду можливості їх використання для вирішення природоохоронних завдань
Ключові слова: екологічний проект, інноваційні технології, стратегія регіонального розвитку, природоохоронна діяльність, екологічна програма, екологічні заходи.

Ищенко А.А. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В статье определены роль и место экологических проектов в системе регионального развития, проанализирована региональная составляющая Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года в контексте наполнения планов реализации экологическими проектами, определены основные особенности запланированных проектов, осуществлен анализ экологических проектов по направлениям затрат, анализ структуры запланированных затрат на внедрение экологических проектов и определена средняя стоимость внедрения 1 экологического проекта в разрезе регионов, определены проблемные вопросы в осуществлении проектной деятельности экологической направленности в регионах и предложены пути их устранения, проанализирована база инновационных технологий и разработок с точки зрения возможности их использования для решения природоохранных задач.
Ключевые слова: экологический проект, инновационные технологии, стратегия регионального развития, природоохранная деятельность, экологическая программа, экологические мероприятия.

Ishchenko O.A. FORMATION AND DEVELOPMENT OF INVESTMENT AND INNOVATIVE PROVIDING OF ECOLOGICAL DESIGNING AND EXPERT ACTIVITY
In the article the role and place of environmental projects in the system of regional development defined, the regional components of the National Strategy for Regional Development until 2020 in the context of filling plans for implementing of National Strategy by environmental projects analyzed, the main features of the planned projects defined, the analysis of environmental projects in areas of costs done, analyzed the structure of planned costs for implementing environmental projects and determined the average cost of implementation of 1 environmental project in the context of regions, identified problems in the implementation of ecological projects in the regions and suggests ways to removal them, basis of innovative technologies and developments analyzed in the context of terms of their possible use analyzed to solve environmental problems.
Keywords: ecological project, innovative technologies, strategy of regional development, environmental protection, environmental program, environmental measures.

Завантажити статтю (pdf)