MODELLING OF THE TEACHING PROCESS IN LOGISTIC SYSTEMS BY USING OF NESTED PETRI NETS

Minakova S.M.
Doctor of Economic Sciences
State Maritime Academy of Odessa

Вкладені мережі Петрі (Nested Petri Nets – NPN) – один із сучасних інструментів моделювання і дослідження паралельно працюючих систем, що володіють певною незалежністю і власною активністю. Ці риси роблять привабливим їх використання при моделюванні навчального процесу, проведеного групою учнів як у традиційному навчальному процесі, так і при інтерактивному комп’ютерному навчанні. У роботі вперше пропонується дворівнева модель навчання, яка складається з центральної системи і набору систем-сателітів, моделюючих індивідуальну поведінку учнів. Інтерактивне, тобто значною мірою самостійне навчання з використанням сучасних інформаційних технологій, – одне із найважливіших напрямів удосконалення системи освіти. Швидкий розвиток телекомунікацій, і особливо мережі Інтернет, створив технологічну основу для обміну інформацією між організаціями та окремими особами, незалежно від їхнього соціального статусу, державної приналежності, географічного положення, і став потужним стимулом розвитку дистанційної освіти. Мережі Петрі, по суті, є однією із форм імітації дискретних процесів. Вони були дуже модними років 20 тому, коли з їх допомогою сподівалися розраховувати згадані процеси (без імітації). У переважній більшості застосувань від звичайних імітаційних моделей вони відрізняються лише великим наукоманіттям і специфічною термінологією.
Ключові слова: мережі Петрі, дворівнева модель навчання, інтерактивне навчання, процеси, розподілені системи.

Минакова С.М. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕЙ P NPN
Вложенные сети Петри (Nested Petri Nets – NPN) – один из современных инструментов моделирования и исследования параллельно работающих систем, обладающих определенной независимостью и собственной активностью. Эти черты делают привлекательным их использование при моделировании учебного процесса, проводимого группой обучаемых как в традиционном учебном процессе, так и при интерактивном компьютерном обучении. В работе впервые предлагается двухуровневая модель обучения, состоящая из центральной системы и набора систем-сателлитов, моделирующих индивидуальное поведение учащихся. Интерактивное, то есть в значительной мере самостоятельное обучение с использованием современных информационных технологий, – одно из важнейших направлений совершенствования системы образования. Быстрое развитие телекоммуникаций, и в особенности сети Интернет, создало технологическую основу для обмена информацией между организациями и отдельными лицами, вне зависимости от их социального статуса, государственной принадлежности, географического положения, и явилось мощным стимулом развития дистанционного образования. Сети Петри, по существу, являются одной из форм имитации дискретных процессов. Они были очень модными лет 20 назад, когда с их помощью надеялись рассчитывать упомянутые процессы (без имитации). В подавляющем большинстве применений от обычных имитационных моделей они отличаются лишь большим наукообразием и специфической терминологией.
Ключевые слова: сети Петри, двухуровневая модель обучения, интерактивное обучение, процессы, распределенные системы.

Minakova S.M. MODELING OF EDUCATIONAL PROCESS IN LOGISTICS SYSTEMS WITH NETWORKS P NPN
Nested Petri nets (Nested Petri Nets – NPN) is one of the modern tools of modeling and research of parallel working systems that have certain independence and own activity. These features make attractive their use when modeling educational process, conducted by a group of students both in traditional educational process and interactive computer training. In this article we first offered two-level teaching model, consisting of a central system and a set of systems – satellites, which model the individual behavior of students. Interactive, in other words, largely, independent training with the use of modern information technologies is one of the main directions of improvement of the education system. Rapid development of telecommunications and, in particular, the Internet has created a technological basis for the exchange of information between agencies and individuals, regardless of their social status, nationality, geographical position, and became a powerful incentive for the development of distance education. Petri nets are, essentially, one of the forms of imitation of discrete processes. They were very popular 20 years ago, when with their help they hoped to count the above processes (without imitation). In the majority of applications, from usual imitation models they differ only by broad science variety and specific terminology.
Keywords: Petri nets, the two-level teaching model, interactive training, processes, distributed systems.

Завантажити статтю (pdf)