СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Сімків Л.Є.
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри теорії економіки та управління
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

У статті висвітлено ключові аспекти сучасного розвитку інвестиційної діяльності в регіонах України. Проведений аналіз дає змогу констатувати, що у розподілі інвестицій за регіонами країни зберігається надмірна диференціація. Визначено основні чинники, що стримують розвиток інвестиційної діяльності в регіонах.
Ключові слова: інвестиційні процеси, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, інвестиційна активність, капітальні інвестиції, прямі іноземні інвестиції.

Симкив Л.Е. СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
В статье освещены ключевые аспекты современного развития инвестиционной деятельности в регионах Украины. Проведенный анализ позволяет констатировать, что в распределении инвестиций по регионам страны сохраняется чрезмерная дифференциация. Определены основные факторы, сдерживающие развитие инвестиционной деятельности в регионах.
Ключевые слова: инвестиционные процессы, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, инвестиционная активность, капитальные инвестиции, прямые иностранные инвестиции.

Simkiv L.Ye. STATE OF INVESTMENT ACTIVITY IN REGIONS OF UKRAINE
In the article it is thrown light upon the aspects of modern development of the investment activity in the regions of Ukraine. Carried out analysis makes it possible to state that excessive differentiation is kept in the investment distribution for the country`s regions. It is determined the main factors, which are the obstacles in the way of investment activity in the regions.
Keywords: investment processes, investment climate, investment attractiveness, investment activity, capital investment, foreign direct investment.

Завантажити статтю (pdf)