ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Грубляк О.М.
кандидат економічних наук,
Буковинський державний фінансово-економічний університет

Статтю присвячено дослідженню капітальних інвестицій в економіку регіону, джерел фінансування інноваційно-інвестиційного розвитку Чернівецької області, їхньому значенню в системі управління інвестиційною діяльністю в регіоні. Приділено увагу оцінці ефективності фінансування інноваційно-інвестиційного розвитку регіону.
Ключові слова: капітальні інвестиції, інноваційно-інвестиційний розвиток, валовий регіональний продукт, кошти населення, власні і позикові кошти підприємств.

Грубляк О.М. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ)
Статья посвящена исследованию капитальных инвестиций в экономику региона, источников финансирования инновационно-инвестиционного развития Черновицкой области, их значению в системе управления инвестиционной деятельностью в регионе. Уделено внимание оценке эффективности финансирования инновационно-инвестиционного развития региона.
Ключевые слова: капитальные инвестиции, инновационно-инвестиционное развитие, валовой региональный продукт, средства населения собственные и заемные средства предприятий.

Grublyak O.M. EVALUATION OF FINANCING INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT IN THE REGION
The article is determined exploration capital investment in the regional economy, sources of financing innovation and investment development of Chernivtsi region, their value in the management of investment activity in the region. Also paid attention to assessing the effectiveness of the financing innovation and investment development in the region.
Keywords: capital investment, innovation and investment development, Gross regional product, funds from the public, own and borrowed funds of enterprises.

Завантажити статтю (pdf)