ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ РИЗИКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ЇХ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Літвін Я.А.
студентка
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті досліджено основні підходи до визначення фінансово-кредитного ризику банківських установ, ключові фактори його виникнення та особливі аспекти страхування в Україні. Розглянуто проблеми управління фінансово-кредитним ризиком як складової фінансової стійкості українських банківських установ та напрями його нейтралізації.
Ключові слова: фінансовий ризик, кредитний ризик, банківська установа, страхування ризиків, страховик, страхувальник.

Литвин Я.А. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ РИСКИ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ ИХ СТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ
В статье исследованы основные подходы к определению финансово-кредитного риска банковских учреждений, ключевые факторы его возникновения и основные аспекты страхования в Украине. Рассмотрены проблемы управления финансово-кредитными рисками как составляющей финансовой устойчивости украинских банковских учреждений и направления их нейтрализации.
Ключевые слова: финансовый риск, кредитный риск, банковское учреждение, страхование рисков, страховщик, страхователь.

Lytwyn Y.A. FINANCIAL AND CREDIT RISKS OF BANK INSTITUTIONS AND SPECIALITIES OF THEIR INSUARANCE IN UKRAINE
In the article it is researched the main approaches to the definition of financial and credit risk of bank institutions, key factors of its appearance and the principle aspects of insurance in Ukraine. We studied the management problems of financial and credit risks as a part of financial stability of Ukrainian bank institutions and directions of their neutralization.
Keywords: financial risk, credit risk, bank institution, insurance of risks, insurer, insured.

Завантажити статтю (pdf)