МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Соцька Ю.І.
аспірант кафедри банківської справи
Одеського національного економічного університету

У статті пропонується методика інтегральної оцінки конкурентоспроможності комерційного банку, на засадах якої можливо проводити порівняльний аналіз банків-конкурентів, формувати їх рейтинги по рівню поточного і перспективного фінансового стану, ефективності діяльності та якості наданих послуг. Основні зведені групи показників діяльності банку як складові інтегрального індикатору дають змогу отримати комплексне уявлення про конкурентоспроможність банку на ринку.
Ключові слова: банк, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, інтегральний показник конкурентоспроможності, регіональний ринок банківських послуг.

Соцкая Ю.И. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В статье предлагается методика интегральной оценки конкурентоспособности коммерческого банка, на основе которой можно проводить сравнительный анализ банков-конкурентов, формировать их рейтинги по уровню текущего и перспективного финансового состояния, эффективности деятельности и качества предоставляемых услуг. Основные сводные группы показателей банка как составные интегрального индикатора позволяют получить комплексное представление о конкурентоспособности банка на рынке.
Ключевые слова: банк, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, интегральный показатель конкурентоспособности, региональный рынок банковских услуг.

Sotska Y.I. METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE COMPETITIVENESS INTEGRAL ESTIMATION OF COMMERCIAL BANKS
The author proposes the method of competitiveness integral estimation of commercial banks, on the basis of which it is possible to make a comparative analysis of competing banks, to form their ratings on the current and future financial position, the effectiveness and quality of services. The total consolidated groups of the bank indexes, as components of the integral indicator, allow obtaining a comprehensive view of the bank competitiveness in the market.
Keywords: bank, competitiveness, competitive advantages, integrated index of competitiveness, regional banking market.

Завантажити статтю (pdf)