ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Букало Н.А
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Данилюк Н.В.
студентка
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті висвітлено поняття «витрати», досліджено особливості обліку витрат сільськогосподарського підприємства, сформовано основні проблеми обліку виробничих витрат сільськогосподарського підприємства, їх причини та способи вирішення. Розглянуто особливості оподаткування та звітність сільськогосподарських товаровиробників з урахуванням змін у законодавстві.
Ключові слова: витрати, сільськогосподарське підприємство, облік витрат, проблеми обліку, оподаткування, єдиний податок.

Букало Н.А., Данилюк Н.В. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье освещено понятие «расходы», исследованы особенности учета расходов сельскохозяйственного предприятия, осуществлено группирование производственных расходов сельскохозяйственного предприятия, сформированы основные проблемы учета производственных расходов сельскохозяйственного предприятия, их причины и способы решения. Рассмотрены особенности налогообложения и отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей с учетом изменений в законодательстве.
Ключевые слова: расходы, сельскохозяйственное предприятие, учет расходов, проблемы учета, налогообложения, единый налог.

Bukalo N.A., Danyliuk N.V. IMPROVING ACCOUNTING PRODUCTIVE COSTS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES AND FEATURES TAX STATEMENTS
The article describes the concept of «costs», studied the features accounting production costs of agricultural enterprises, formed the consider problems of account production costs of agricultural enterprise, their reasons and solutions. The features of the taxation and reporting of agricultural producers, taking into account changes in a legislation.
Keywords: costs, agricultural enterprises, costs accounting, accounting problems, taxation, the only tax.

Завантажити статтю (pdf)