ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОТОЧНОГО ВИРОБНИЧОГО ОБЛІКУ ВІДХОДІВ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІЗ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Тимрієнко І.Ю.
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку й аудиту
Вінницького фінансово-економічного університету

Дімнич А.М., Пашкова М.С.
студенти
Вінницького фінансово-економічного університету

У статті зосереджено увагу на проблемах впровадження альтернативного підходу до організації ефективного поточного виробничого обліку відходів, що базується на обробці первинних даних щодо утворення і поводження з відходами на підприємстві. Пропонована система виробничого обліку відходів дозволяє зібрати та проаналізувати інформацію щодо виникнення та подальшого поводження з відходами виробництва, що призводить до мінімізації майбутніх економічних втрат і ризиків, пов’язаних з природоохоронною діяльністю підприємств галузі.
Ключові слова: відходи, утворення відходів, розміщення відходів, поводження з відходами, виробничий облік відходів, звітність.

Тимриенко И.Ю., Димнич А.М., Пашкова М.С. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА ОТХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В статье сосредоточено внимание на проблемах внедрения альтернативного подхода к организации эффективного текущего производственного учета отходов, основанного на обработке именно первичных данных о возникновении и обращении с отходами на предприятии. Предлагаемая система производственного учета отходов позволяет собрать и проанализировать информацию о возникновении и дальнейшем обращении с отходами производства, что приводит к минимизации будущих экономических потерь и рисков, связанных с природоохранной деятельностью предприятий отрасли.
Ключевые слова: отходы, образование отходов, размещение отходов, обращение с отходами, производственный учет отходов, отчетность.

Timrienko I.Yu., Dimnych A.M., Pashkova M.S. FORMATION OF CURRENT PRODUCTION ACCOUNTING FOR WASTE ENTERPRISE PRODUCING METAL-PLASTIC CONSTRUCTIONS
This article focuses on the problems of implementation of an alternative approach to the current cost accounting effective waste-based processing is not consolidated, namely primary data generation and waste management in the enterprise. The proposed system of cost accounting allows waste to collect and analyze information about the origin and subsequent waste production that minimizes future economic losses and risks associated with environmental management industry.
Keywords: waste, waste, waste disposal, waste management, accounting waste reporting.

Завантажити статтю (pdf)