БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ

Шевченко Л.Я.
кандидат економічних наук, доцент,
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

У статті розглянуто сутність інтегрованого обліку, досліджено теоретичні питання формування бюджетного планування як складової системи інтегрованого обліку. Звернено увагу на те, що серед основних функцій системи планування і бюджетування можна виділити наступні: планування та координація – основні функції системи планування; прийняття рішень і делегування повноважень; оцінка діяльності; оцінка та переоцінка тенденцій; взаємодія та мотивація персоналу; контроль і аналіз.
Ключові слова: бюджетування, інтеграція, інтегрований облік, контроль, управлінські рішення.

Шевченко Л.Я. БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК СОСТАВНАЯ СИСТЕМЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО УЧЕТА
В статье рассмотрена сущность интегрированного учета, исследованы теоретические вопросы формирования бюджетного планирования как составной системы интегрированного учета. Обращено внимание на то, что среди основных функций системы планирования и бюджетирования можно выделить следующие: планирование и координация – основные функции системы планирования; принятие решений и делегирование полномочий; оценка деятельности; оценка и переоценка тенденций; взаимодействие и мотивация персонала; контроль и анализ.
Ключевые слова: бюджетирование, интеграция, интегрированный учет, контроль, управленческие решения.

Shevchenko L.Y. BUDGETARY PLANNING AS CONSTITUENT OF THE SYSTEM OF THE INTEGRATED ACCOUNT
Essence of the integrated account is considered in thearticle, the theoretical questions of forming of the budgetaryplanning are investigational as a component system of theintegrated account. Paid attention to that among the basic functions of the system of planning and budgeting it is possible to distinguish the following: planning and co-ordination is basic functions of the planning system; making decision and delegation of plenary powers; estimation of activity; estimation and overvalue of tendencies; co-operation and motivation of personnel; control and analysis.
Keywords: budgeting, integration, integrated account, control, administrative decisions.

Завантажити статтю (pdf)