ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Полуяктова О.В.
доцент кафедри політичних наук і права
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського

У статті проаналізовано сутність феномену безробіття. Визначено основні чинники формування та наведені позитивні та негативні наслідки даного явища. Проведено аналіз рівня безробіття в Україні. Вносяться пропозиції стосовно основних шляхів вирішення проблеми безробіття та цілеспрямованості активного підвищення рівня зайнятості населення України.
Ключові слова: безробіття, робоча сила, макроекономічна проблема, ринок праці, мобільність, зайнятість.

Полуяктова О.В. ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В УКРАИНЕ
В статье проанализирована сущность феномена безработицы. Определены основные факторы формирования и приведены положительные и отрицательные последствия данного явления. Проведен анализ уровня безработицы в Украине. Вносятся предложения по основным путям решения проблемы безработицы и необходимости активного повышения уровня занятости населения Украины.
Ключевые слова: безработица, рабочая сила, макроэкономическая проблема, рынок труда, мобильность, занятость.

Poluyaktova O.V. PROBLEMS OF UNEMPLOYMENT IN UKRAINE
In the article the essence of the phenomenon of unemployment. The main factors are the creation and the positive and negative effects of this phenomenon. The analysis of unemployment in Ukraine. Made proposals for solutions to the major problems of unemployment and increasing focus of active employment in Ukraine.
Keywords: unemployment, labor, macroeconomic problem, the labor market, mobility and employment.

Завантажити статтю (pdf)