ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТНК В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Бондар Ю.А.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту, економіки та права
Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету

Легінькова Н.І.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту, економіки та права
Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету

Статтю присвячено діяльності транснаціональних корпорацій, які є невід’ємними учасниками інтеграційних процесів у світовій економіці і найбільшими інвесторами на міжнародному інвестиційному ринку. Розглянуто інвестиційну поведінку ТНК, яка, враховуючи чинник нестійкості, являє собою нову гнучку оперативну систему та набір стратегічних принципів, розроблених для сприяння сталому розвитку бізнесу.
Ключові слова: транснаціональні корпорації, міжнародна діяльність, інвестиційна поведінка, інвестиційна діяльність, корпорація.

Бондарь Ю.А, Лигинькова Н.И. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ТНК В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Статья посвящена деятельности транснациональных корпораций, которые являются неотъемлемыми участниками интеграционных процессов в мировой экономике и крупнейшими инвесторами на международном инвестиционном рынке. Рассмотрено инвестиционное поведение ТНК, которая, учитывая фактор неустойчивости, представляет собой новую гибкую оперативную систему и набор стратегических принципов, разработанных для содействия устойчивому развитию бизнеса.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, международная деятельность, инвестиционное поведение, инвестиционная деятельность, корпорация.

Bondar Y.A., Leginkova N.I. INVESTMENT STRATEGIES OF TNCS IN TERMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The article is devoted to the activities of transnational corporations, which are integral participants in the integration processes in the world economy and the largest investors at the international investment market. Examined the investment behaviour of TNCs, which, taking into account the factor of instability, represents a new, flexible operating system and set of strategic principles designed to facilitate sustainable business development.
Keywords: transnational corporations, international activity, investment behavior, investment activity, corporations.

Завантажити статтю (pdf)