ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЙ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 60-70-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Михайлишин Л.І.
кандидат економічних наук, доцент,
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту
Тернопільського національного економічного університету

У роботі досліджено концептуальні характеристики теорій транснаціоналізації 60-70-х років ХХ століття, сутність, авторів й еволюцію розвитку. Проаналізовано окремі прикладні аспекти відповідних теорій, визначено сильні та слабкі сторони та запропоновано напрями їх використання у контексті побудови макро- і мікроекономічного механізмів регулювання транснаціоналізаційних процесів в економіках слаборозвинутих держав.
Ключові слова: теорії транснаціоналізації, фактори транснаціоналізації, глобальна конкуренція, міжнародна експансія, економічний потенціал, оптимізація впливу транснаціоналізації, інновації ТНК.

Михайлишин Л.И. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИЙ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 60-70-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА
В работе исследованы концептуальные характеристики теорий транснационализации 60-70х годов ХХ века, сущность, авторов и эволюцию развития. Проанализированы отдельные прикладные аспекты соответствующих теорий, определены сильные и слабые стороны а также предложены направления их использования в контексте построения макро- и микроэкономического механизмов регулирования транснационализационных процессов в экономиках слаборазвитых государств.
Ключевые слова: теории транснационализации, факторы транснационализации, глобальная конкуренция, международная экспансия, экономический потенциал, оптимизация влияния транснационализации, инновации ТНК.

Mykhailyshyn L.I. APPLIED ASPECTS OF TRANSNATIONALIZATION THEORIES OF 60-70S OF THE TWENTIETH CENTURY
In the research work conceptual characteristics of transnationalisation theories of 60-70s of the 20th century, the essence, the authors and the evolution of its development are investigated. Certain applied aspects of relevant theories are analyzed, strong and weak points are defined and directions of their application in the context of building macro and micro economic mechanism of regulation transnatsionalization processes in the economies of less developed countries are offered.
Keywords: transnationalisation theories, transnationalisation factors, global competitiveness, international expansion, economic potential, optimization of transnationalization influence, TNC’s innovations.

Завантажити статтю (pdf)