ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Осіпова Л.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Вінницький торговельно-економічний інститут

У статті досліджено сучасний стан економіки України та перспективи інтеграції з Європейським Союзом. Проаналізовано динаміку експортно-імпортних операцій держави за останні майже десять років та їх вплив на ВВП країни. Проведено дослідження надходжень прямих інвестицій, у тому числі з ЄС, в країну та їх вплив на розвиток національної економіки.
Ключові слова: економічна інтеграція, зовнішньоторговельний оборот, торговельно-економічне співробітництво, зовнішня торгівля, прямі інвестиції.

Осипова Л.В. ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УКРАИНЫ
В статье исследовано современное состояние экономики Украины и перспективы интеграции с Европейским Союзом. Проанализирована динамика экспортно-импортных операций государства за последние почти десять лет и их влияние на ВВП страны. Проведено исследование поступлений прямых инвестиций, в том числе из ЕС, в страну и их влияние на развитие национальной экономики.
Ключевые слова: экономическая интеграция, внешнеторговый оборот, торгово-экономическое сотрудничество, внешняя торговля, прямые инвестиции.

Osipova L.V. THE IMPACT OF INTEGRATION PROCESSES ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE
The current state of the economy and the prospects of the European Union integration of Ukraine is studied. The dynamic of export-import operations of the state in nearly ten years and their impact on GDP is analyzed. A study of direct investments of the country, including the EU, and their impact on the national economy is conducted.
Keywords: economic integration, foreign trade turnover, trade and economic cooperation, foreign trade, direct investments.

Завантажити статтю (pdf)