РОЛЬ РИНКУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФУНКЦІОНУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Кушнір Т.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу
Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті розглянуто роль інформації в здійсненні маркетингової діяльності. Проводиться аналіз інформаційно-аналітичної складової маркетингової інфраструктури. Істотну роль в отриманні інформації про зовнішнє середовище функціонування компанії відіграють спеціалізовані компанії з проведення маркетингових досліджень. Тенденції розвитку вітчизняного ринку маркетингових досліджень ілюструють залежність галузі від невеликої кількості великих замовлень. Інші чіткі тенденції сьогодні не простежуються.
Ключові слова: маркетингова інфраструктура, маркетингові дослідження, інформація, маркетингова діяльність, інформаційно-аналітична інфраструктура.

Кушнир Т.М. РОЛЬ РЫНКА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В статье рассмотрена роль информации в осуществлении маркетинговой деятельности. Проводится анализ информационно-аналитической составляющей маркетинговой инфраструктуры. Существенную роль в получении информации о внешней среде функционирования компании играют специализированные компании с проведения маркетинговых исследований. Тенденции развития отечественного рынка маркетинговых исследований иллюстрируют зависимость отрасли от небольшого количества больших заказов. Других четких тенденций сегодня не отслеживается.
Ключевые слова: маркетинговая инфраструктура, маркетинговые исследования, информация, маркетинговая деятельность, информационно-аналитическая инфраструктура.

Kushnir T.M. THE ROLE OF MARKET RESEARCH IN THE FUNCTIONING OF INFORMATION-ANALYTICAL COMPONENT OF MARKETING INFRASTRUCTURE
In the article the role of information is considered in realization of marketing activity. The analysis of research and information constituent of marketing infrastructure is conducted. The specialized companies play a substantial role in the receipt of information about the environment of functioning of company from realization of marketing researches. Progress of home market of marketing researches trends illustrate dependence of industry on the small amount of large orders. Other clear tendencies today are not traced.
Keywords: marketing infrastructure, marketing researches, information, marketing activity, research and information infrastructure.

Завантажити статтю (pdf)