РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУТЬ, ВИДИ ТА ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ

Волинець І.Г.
здобувач кафедри економіки та безпеки підприємства
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті досліджено поняття «ризик» та «інноваційний ризик». Проаналізовано ситуації виникнення інноваційного ризику. Визначено функції ризику та основні види інноваційного ризику. Узагальнено етапи управління інноваційним ризиком та наведено основні методи зниження ризику на підприємстві.
Ключові слова: ризик, інноваційний ризик, функція ризику, управління інноваційним ризиком, методи зниження ризику.

Волынец И.Г. РИСКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ
В статье исследованы понятия «риск» и «инновационный риск». Проанализированы ситуации возникновения инновационного риска. Определены функции риска и основные виды инновационного риска. Обобщены этапы управления инновационным риском и приведены основные методы снижения риска на предприятии.
Ключевые слова: риск, инновационный риск, функция риска, управление инновационным риском, методы снижения риска.

Volynets I.G. RISKS OF INNOVATION: THE ESSENCE, TYPES AND STAGES OF MANAGEMENT
It was researched the definition of «risk» and «innovative risk» in the article. It was analyzed the emergence of innovative risk situation. The functions of risk and innovation main types of risk were determined. Overview stages of innovative risk and are the main methods of reducing risk in the enterprise.
Keywords: risks, innovative risks, function of risks, innovation risks management, risk reduction methods.

Завантажити статтю (pdf)