СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Єпіфанова І.Ю.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів
Вінницького національного технічного університету

Оранська Н.О.
студентка
Вінницького національного технічного університету

У статті систематизовано підходи до визначення сутності антикризового управління підприємством. Розглянуто основні принципи та напрями антикризового управління, їхні особливості. Проаналізовано фінансові результати вітчизняних підприємств. Обгрунтовано необхідність впровадження системи антикризового управління на вітчизняних підприємствах з метою забезпечення економічного розвитку.
Ключові слова: антикризове управління, банкрутство, фінансова криза, фінансова стабільність, фінансова стійкість.

Епифанова И.Ю., Оранская Н.О. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ АНАЛИЗА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В статье систематизированы подходы к определению сущности антикризисного управления предприятием. Рассмотрены основные принципы и направления антикризисного управления, их особенности. Проанализированы финансовые результаты отечественных предприятий. Обоснована необходимость внедрения системы антикризисного управления на отечественных предприятиях с целью обеспечения экономического развития.
Ключевые слова: антикризисное управление, банкротство, финансовый кризис, финансовая стабильность, финансовая устойчивость.

Yepifanova I.Yu., Oranskaya N.O. THE ECONOMIC ESSENCE AND NECESSITY OF ANALYSIS OF CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISES
In article approaches of definition «the essence of crisis management of the enterprise» are systematized. The basic principles and the directions of crisis management, their features are considered. Financial results of the domestic enterprises are analyzed. Need of introduction of system of crisis management at the domestic enterprises for the purpose of ensuring economic development is proved.
Keywords: crisis management, bankruptcy, financial crisis, financial stability, financial stability.

Завантажити статтю (pdf)