ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ОЦІНКИ РИНКОВИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

Москаленко Н.О.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічного аналізу
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Зосімова А.В.
аспірант кафедри економічного аналізу
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Статтю присвячено актуальним питанням формування інформаційно-аналітичного інструментарію оцінки ринкових можливостей підприємства. Визначено основні критерії, за якими оцінюється підприємство на міжнародних ринках, дотримуючись яких підприємство забезпечить конкурентоспроможність та ефективність діяльності.
Ключові слова: ринок, конкурентоспроможність, критерії, забезпечення, оцінка, можливості, інструментарій.

Москаленко Н.О., Зосимова А.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Статья посвящена актуальным вопросам формирования информационно-аналитического инструментария оценки рыночных возможностей предприятия. Определены основные критерии, по которым оценивается предприятие на международных рынках, следуя которым предприятие обеспечит конкурентоспособность и эффективность деятельности.
Ключевые слова: рынок, конкурентоспособность, критерии, обеспечение, оценка, возможности, инструментарий.

Moskalenko N.O., Zosimova A.V. APPLICATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ASSESSMENT OF MARKET POSITIONS OF THE ENTERPRISE AND BUSINESS DEVELOPMENT OPPORTUNITIES
The article is devoted to topical issues the formation of information and analytical tools assess the market opportunities of the enterprise. The basic criteria by which to assess the company on the international markets, following which the company will ensure the competitiveness and efficiency.
Keywords: market, competitive criteria, provision, assessment, opportunities, tools.

Завантажити статтю (pdf)