КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ КОМПАНІЇ

Михайлишин Н.П.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу
Тернопільського національного економічного університету

Романів С.Р.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу
Тернопільського національного економічного університету

Стаття присвячена дослідженню сутності концепції створення спільної цінності як нової управлінської практики підвищення фінансової ефективності бізнесу, що поєднує отримання компанією прибутку із задоволенням суспільних потреб. Розглянуто рівні створення спільних цінностей, взаємозв’язок між ними та досліджено відмінності концепції створення спільної цінності від концепції корпоративної соціальної відповідальності.
Ключові слова: спільна цінність, концепція створення спільної цінності, корпоративна соціальна відповідальність, ланцюжок створення цінності, бізнес.

Михайлишин Н.П., Романив С.Р. КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ КОМПАНИИ
Статья посвячена исследованию сущности концепции создания общей ценности как новой управленческой практики повышения финансовой эффективности бизнеса, которая объединяет получение компанией прибыли с удовлетворением общественных потребностей. Рассмотрены уровни создания общей ценности, взаимосвязь между ними и исследованы отличия концепции создания общей ценности от концепции корпоративной социальной ответственности.
Ключевые слова: общая ценность, концепция создания общей ценности, корпоративная социальная ответственность, цепочка создания ценности, бизнес.

Mykhailyshyn N.P., Romaniv S.R. THE CONCEPT OF THE CREATION OF SHARED VALUE: A NEW VIEW ON THE FORMATION OF COMPANY VALUES
The article investigates the essence of the concept of shared value as a new management practice to enhance financial business productivity, combining company income and satisfaction of social needs. The levels of shared value creation and the relationship between them were considered; the differences between the concept of a shared value creation and the concept of corporate social responsibility were investigated.
Keywords: shared value, concept of shared value creation, corporate social responsibility, value chain, business.

Завантажити статтю (pdf)