ВПЛИВ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Патута О.С., Пришко К.Є.
студенти
Інституту економіки та менеджменту
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті розглянуто сутність фінансової стійкості підприємства, зовнішні та внутрішні чинники формування фінансової стійкості та фактори, що на неї впливають. Авторами оцінено залежність фінансової стійкості підприємства від структури його капіталу, досліджено наукові підходи до розуміння поняття фінансової стійкості підприємства, досліджено структуру капіталу ЖКП № 2 м. Луцька, на основі проведених розрахунків запропоновано оптимальні значення структури капіталу досліджуваного підприємства.
Ключові слова: фінансова стійкість підприємства, структура капіталу, прибуток, обіговість капіталу, рентабельність продажів, фактори фінансової стійкості підприємства.

Патута О.С., Пришко К.Є. ВПЛИВ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
В статье рассмотрены сущность финансовой устойчивости предприятия, внешние и внутренние факторы формирования финансовой устойчивости и факторы, которые на неё влияют. Авторами оценено зависимость финансовой устойчивости предприятия от структуры его капитала, исследованы научные подходы к пониманию понятия финансовой устойчивости предприятия, исследована структура капитала ЖКУ № 2 г. Луцка, на основе проведенных расчетов предложены оптимальные значения структуры капитала исследуемого предприятия.
Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия, структура капитала, прибыль, оборачиваемость капитала, рентабельность продаж, факторы финансовой устойчивости предприятия.

Patuta O.S., Prushko K.E. INFLUENCE OF CAPITAL ENTERPRISE TO FINANCIAL STABILITY
The article explains the meaning of financial stability, structure financial stability in the formation of financial stability and the factors that affect it.The authors evaluated the dependence of the financial viability of its capital structure, studied scientific approaches to understanding the concept of financial stability of the company, the structure of capital HCS № 2 m. Lutsk, on the basis of calculations offered the best value capital structure of the investigated companies.
Keywords: financial stability of the company, structure, profit, turnover of the capital, profitability of the sales, factores financial stability of the company.

Завантажити статтю (pdf)