АНАЛІЗ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Решетило В.П.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедрою економічної теорії
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Федотова Ю.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічної теорії
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

У статті проаналізовано причини виникнення, сутність та основні риси поняття «невизначеність». Встановлено різницю між поняттями «невизначеність» та «ризик». Представлено п’ять груп методів оцінки ризиків, серед яких: експертні, економіко-статистичні, розрахунково-аналітичні й аналогові, а також групові експертизи. Розглянуто підходи до розгляду природи невизначеності та представлено існуючі способи зменшення її негативного впливу на діяльність суб’єктів господарювання.
Ключові слова: невизначеність, ризик, біфуркація, інформація, ймовірність.

Решетило В.П., Федотова Ю.В. АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ КАК КАТЕГОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
В статье проведен анализ причин возникновения, сущности и основных характеристик понятия «неопределенность». Определено различие между понятиями «неопределенность» и «риск». Представлены пять групп методов оценки рисков, среди которых: экспертные, экономико-статистические, расчетно-аналитические и аналоговые, а также групповые экспертизы. Проанализированы подходы к рассмотрению природы неопределенности и представлены существующие способы снижения её отрицательного влияния на деятельность субъектов хозяйствования.  
Ключевые слова: неопределенность, риск, бифуркация, информация, вероятность.

Reshetylo V.P., Fedotovа Ju.V. THE ANALYSIS OF UNCERTAINTY AS A CATEGORYS OF ECONOMIC SCIENCE
Causes, nature and main characteristics of the concept of «uncertainty» are analyzed. Differences between the concepts of «uncertainty» and «risk» are identified. Five groups of risk assessment methods are presented, such as: expertise, economic-statistical, computational and analytical and analog, as well as group examination. Analyzed approaches to the consideration of the nature of uncertainty and presented the existing ways to reduce its negative impact on the activities of economic entities.
Keywords: uncertainty, risk, bifurcation, information, probability.

Завантажити статтю (pdf)