ІННОВАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ТА РИЗИКИ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Плотнікова М.Ф.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності
Житомирського національного агроекологічного університету

Статтю присвячено оцінці системного характеру розвитку сільських територій. Досліджено багатофункціональність сільських районів, принципи її становлення та управління. Проілюстровано асиметрії та диспропорції сільського розвитку та існуючі механізми аграрної політики як інструменти їх подолання. Окреслено ризики та резерви інноваційного управління розвитком сільських територій із позиції світоглядного, історичного, ідеологічного, економічного та соціально-екологічного підходів. Досліджено досвід малих і середніх форм господарювання й життєдіяльності на сільських територіях як керуючих екосистемами.
Ключові слова: сталий розвиток, розвиток сільських територій, інновації, інвестиції, ризики, соціально-економічні умови життя, продовольча та економічна безпека.

Плотникова М.Ф. ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И РИСКИ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Статья посвящена оценке системного характера развития сельских территорий. Исследованы многофункциональность сельских районов, принципы ее становления и управления. Проиллюстрированы асимметрии и диспропорции сельского развития, а также существующие механизмы аграрной политики как инструменты их преодоления. Обозначены риски и резервы инновационного управления развитием сельских территорий с позиции мировоззренческого, исторического, идеологического, экономического и социально-экологического подходов. Исследован опыт малых и средних форм хозяйствования и жизнедеятельности на сельских территориях как управляющих экосистемами.
Ключевые слова: устойчивое развитие, развитие сельских территорий, инновации, инвестиции, риски, социально-экономические условия жизни, продовольственная и экономическая безопасность.

Plotnikova M.F. INNOVATIVE NATURE AND RISKS IN THE MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES
The article is devoted to the assessment of the systemic nature rural development. It also demonstrated the multifunctionality of rural areas, the principles of its formation and management. Illustrated by the asymmetries and imbalances of the rural development as well as existing mechanisms of agricultural policy as the tools to overcome them. Defined risk and reserves management of innovative development of rural areas from the perspective of ideological, historical, ideological, economic and socio-environmental approaches. Investigated the experience of small and medium-sized farms and livelihoods in rural areas as managers of ecosystems.
Keywords: sustainable development, rural territories development, innovation, investment, risk, socio-economic living conditions, food and economic security.

Завантажити статтю (pdf)