ПІДПРИЄМНИЦЬКІ МЕРЕЖІ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Іжевський П.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького національного університету

У статті розглянуто сформовані в сучасній економічній науці нові суб’єкти економіки – підприємницькі мережі. Зазначено, що сучасні інтеграційні процеси динамічні та глобальні, а дослідження організації та функціонування міжфірмових зв’язків особливо актуально на сучасному етапі розвитку економіки. Окреслено сутність, основні недоліки та напрями подальших досліджень підприємницьких мереж.
Ключові слова: міжфірмові відносини, підприємницькі мережі, синергетичний ефект, стабільні мережі, динамічні мережі.
 
Ижевский П.Г. ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЬСКИЕ СЕТИ КАК УСЛОВИЕ ЄКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматриваются сложившиеся в современной экономической науке новые субъекты экономики – предпринимательские сети. Отмечено, что современные интеграционные процессы динамические и глобальные, а исследование организации и функционирования межфирменных связей особенно актуально на современном этапе развития экономики. Определены суть, основные недостатки и направления дальнейших исследований предпринимательских сетей.
Ключевые слова: межфирменные отношения, предпринимательские сети, синергетический эффект, стабильные сети, динамические сети.

Іzhevsky P.G. BUSINESS NETWORKS AS A CONDITION FOR ECONOMIC MODERNIZATION OF THE COMPANY
In article formed in modern economic science subject’s new economy – the entrepreneurial network. It is noted that the current integration processes dynamic and global, and research organization and functioning intercompany relations is especially important at the present stage of economic development. Outlined the essence, the main shortcomings and areas for further research business networks.
Keywords: intercompany relationships, business networks, synergies stable networks, dynamic networks.

Завантажити статтю (pdf)