АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

Ковальчук А.В.
аспірант, старший викладач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки
Харківського навчально-наукового інституту Університету банківської справи
Майборода Р.В.
аспірант кафедри соціології
Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»

У статті проаналізовано сутність поняття «мотивації праці робітників». Досліджено проблеми мотивації працівників економічної сфери та запропоновано, на основі опитування, найвагоміші методи впливу на працездатність робітників. Також розглянуто вимоги до системи мотивації, яка має використовуватися на сучасних підприємствах.
Ключові слова: мотивація, особливості продуктивної діяльності, методи впливу, продуктивність діяльності, економічний сектор.

Ковальчук А.В., Майборода Р.В. АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
В статье проанализированы сущность понятия «мотивации труда рабочих». Исследованы проблемы мотивации работников экономической сферы и предложена, на основе опроса, самые значительные методы влияния на трудоспособность рабочих. Также рассмотрены требования к системе мотивации, которая должна использоваться на современных предприятиях.
Ключевые слова: мотивация, особенности продуктивной деятельности, методы влияния, продуктивность деятельности, экономический сектор.

Kovalchuk A.V., Maiboroda R.V. ANALYSIS MECHANISMS EMPLOYEE MOTIVATION ECONOMIC SPHERE
The article analyzes the essence of the definition “motivation of workers”. Investigated problems of motivation of workers in the economic sphere and proposed on the basis of a survey the most significant methods of influence on working capacity of workers. Also reviewed requirements for the incentive system to be used in modern enterprises.
Keywords: motivation, especially productive activities, methods of influence, productivity, economic sector.

Завантажити статтю (pdf)