ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Гончар Г.П.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін
Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу
Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто наукові основи досліджень щодо класифікації ринку праці, зокрема? сільського ринку праці. Уточнено та доповнено деякі критерії структуризації ринку праці. Визначено основні напрями вдосконалення класифікації ринків праці, що сприятимуть системі територіального управління щодо розробки стратегії соціального й економічного розвитку території в аграрній сфері.
Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, структура, класифікація ринків праці.

Гончар Г.П. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРУКТУРИЗАЦИИ РЫНКА ТРУДА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
В статье рассмотрены научные основы исследований относительно классификации рынка труда, в частности, сельского рынка труда. Уточнены и дополнены некоторые критерии структуризации рынка труда. Определены основные направления усовершенствования классификации рынков труда, которые будут способствовать системе территориального управления относительно разработки стратегии социального и экономического развития территории в аграрной сфере.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, структура, классификация рынков труда.

Honchar H.P. THEORETICAL BASIS OF LABOUR MARKET STRUCTURING IN AGRARIAN SPHERE
In the article scientific bases of researches are considered in relation to classification of labour-market, in particular rural labour-market. Refined and supplemented some criteria for structuring the labor market. Identifying key areas of improving the classification of labor markets, which will contribute to the system of territorial administration to develop a strategy for social and economic development of the area in agriculture.
Keywords: labour market, employment, unemployment, structure, classification of labor markets.

Завантажити статтю (pdf)