ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Кіляр О.Р.
кандидат економічних наук, доцент,
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Фроленко Р.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

У статті розглянуто новації та особливості законодавчого врегулювання трансфертного ціноутворення. Досліджено методику визначення діапазону цін для трансфертного ціноутворення, адаптовану до європейського законодавства. Розкрито сутність принципу «витягнутої руки», що застосовується для визначення обсягу оподатковуваного прибутку. Визначено напрями подальших досліджень.
Ключові слова: контрольовані операції, трансфертне ціноутворення, пов’язані сторони, об’єкт оподаткування, принцип витягнутої руки.

Киляр А.Р., Фроленко Р.В. ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ
В статье рассмотрены новации и особенности законодательного урегулирования трансфертного ценообразования. Исследована методика определения диапазона цен для трансфертного ценообразования, адаптированная к европейскому законодательству. Раскрыта сущность принципа «вытянутой руки», что применяется для определенного объема налогооблагаемой прибыли. Определены направления дальнейших исследований.
Ключевые слова: контролируемые операции, трансфертное ценообразование, связанные стороны, объект налогообложения, принцип вытянутой руки.

Kilyar O.R., Frolenko R.V. TRANSFER PRICING: PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION
The article discusses the innovations and features of legal regulation of transfer pricing. Researched method for determining the price range for transfer pricing adapted to European legislation. The essence of the principle of “arm’s length” used for the specified amount of taxable income. The directions for further research.
Keywords: controlled operations, transfer pricing, related parties, the object of taxation, the principle of arm’s length.

Завантажити статтю (pdf)