ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКА «ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК» У ПРОЦЕСІ CVP-АНАЛІЗУ

Нестерова С.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Мукачівського державного університету

У статті розглядається проблема змістового навантаження показника «валовий прибуток» у Звіті про фінансові результати. Пропонується  удосконалення подання інформації про величину валового прибутку у звітності шляхом вилучення зі складу собівартості реалізованої продукції витрат, що не залежать від обсягу виробництва і реалізації продукції, зокрема, амортизаційних нарахувань. Метою такого удосконалення  стане набуття валовим прибутком ознаки  доречності та можливості ототожнення з  ключовим параметром CVP-аналізу – валовим маржинальним прибутком.
Ключові слова: валовий прибуток, маржинальний прибуток, CVP-аналіз, фінансова звітність, операційна діяльність, витрати, фінансовий результат.

Нестерова С.В. ПРОБЛЕМАТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ «ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ» В ПРОЦЕССЕ CVP-АНАЛИЗА
В статье рассматривается проблема смысловой нагрузки показателя «валовая прибыль» в Отчете про финансовые результаты. Предлагается усовершенствование подачи информации о величине валовой прибыли в отчетности путем выведения из состава себестоимости реализованной продукции затрат, не зависящих от объема выпуска и реализации продукции, в частности, амортизационных начислений. Цель такого усовершенствования  в возможности отождествления валовой прибыли с ключевым параметром CVP-анализа – валовой маржинальной прибылью.
Ключевые слова: валовая прибыль, маржинальная прибыль, CVP-анализ, финансовая отчетность, операционная деятельность, затраты, финансовый результат.

Nesterova S.V. PROBLEMS OF THE «GROSS PROFIT» USE IN THE PROCESS OF CVP ANALYSIS
The article considers a problem of sense load of «gross profit» in the Financial Results Report. Proposed an improvement of data submission on the gross profit value in accounting by deducting of expenses, which are not dependent on the quantity of output and sales, in particular, depreciation charges, from the cost value of products sold. The purpose of this improvement is on the possibility of identification of gross profit and gross profit margin as a key parameter of CVP analysis.
Keywords: gross profit, marginal profit, financial reporting, operating activity, costs, finance result.

Завантажити статтю (pdf)