НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Александрова Г.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та банківської справи
Донецького національного університету  економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського
Пишна О.В.
студентка
Донецького національного університету  економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського

Статтю присвячено вивченню питання вдосконалення механізмів державної фінансової підтримки громадських організацій, у тому числі видів та інструментів їх державної підтримки. Висвітлено та проаналізовано вітчизняні реалії фінансування проектів громадських організацій на конкурсних та позаконкурсних засадах із боку держави. У роботі увага приділяється проблемним аспектам у сфері фінансування громадських організацій органами державної влади та місцевого самоврядування. Виділено заходи щодо вирішення зазначених проблем.
Ключові слова: фінансова політика, громадські організації, фінансова підтримка, розвиток громадських організацій, органи місцевого самоврядування, форми фінансування.

Александрова А.Н., Пышная А.В. НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УКРАИНЕ
Статья посвящена изучению вопроса совершенствования механизмов государственной финансовой поддержки общественных организаций, в том числе видов и инструментов их государственной поддержки. Освещены и проанализированы отечественные реалии финансирования проектов общественных организаций на конкурсных и внеконкурсных началах со стороны государства. В работе внимание уделяется проблемным аспектам в сфере финансирования общественных организаций органами государственной власти и местного самоуправления. Выделены меры по решению указанных проблем.
Ключевые слова: финансовая политика, общественные организации, финансовая поддержка, развитие общественных организаций, органы местного самоуправления, формы финансирования.

Aleksandrova H.M., Pyshnaya A.V. DIRECTIONS OF PERFECTION OF THE FINANCIAL POLICY OF STIMULATING THE ACTIVITIES OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN UKRAINE
The article is devoted to the issue of improvement of mechanisms of state financial support to community organizations, including the types and tools of state support. Illuminated and analyzed domestic realities of financing projects of public associations on a competitive and non-competitive basis from the state. In work the attention is paid to problematic aspects in the field of financing of public associations with bodies of state power and local self-government. Dedicated measures to address these problems.
Keywords: fiscal policy, public organizations, financial support, development of public organizations, bodies of local self-government, forms of financing.

Завантажити статтю (pdf)