ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ціхановська О.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету
Дончак Л.Г.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри економіки підприємств і корпорацій
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету

У статті досліджено сучасний стан функціонування внутрішнього економічного механізму на виробничих підприємствах Вінницької області. Запропоновано систему оцінювальних параметрів, які дають змогу оцінити рівень децентралізації підрозділів підприємства та визначити організаційну форму побудови його внутрішнього економічного механізму. Виявлено певну невідповідність діяльності внутрішніх підрозділів виробничих підприємств сучасним умовам господарювання. Зокрема, відсутність дієвої системи внутрішніх відносин на підприємствах, застарілість та необґрунтованість нормативної бази матеріальних та трудових ресурсів, низький рівень організації оперативного регулювання за діяльністю підрозділів, неефективна організація обліку витрат на низових рівнях виробництва, відсутня дієва система підведення підсумків діяльності кожного структурного підрозділу, низький рівень матеріальної відповідальності підрозділів.
Ключові слова: внутрішній економічний механізм, оцінювання, структурний підрозділ, центр прибутку, центр витрат.

Цихановская Е.М. Дончак Л.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ
В статье исследовано современное состояние функционирования внутреннего экономического механизма на производственных предприятиях Винницкой области. Предложена система оценочных параметров, которые позволяют оценить уровень децентрализации подразделений предприятия и определить организационную форму построения его внутреннего экономического механизма. Выявлено определенное несоответствие деятельности внутренних подразделений производственных предприятий современным условиям хозяйствования. В частности, отсутствие действенной системы внутренних отношений на предприятиях, устарелость и необоснованность нормативной базы материальных и трудовых ресурсов, низкий уровень организации оперативного регулирования за деятельностью подразделений, неэффективная организация учета затрат на низовых уровнях производства, отсутствует действенная система подведения итогов деятельности каждого структурного подразделения, низкий уровень материальной ответственности подразделений.
Ключевые слова: внутренний экономический механизм, оценка, структурное подразделение, центр прибыли, центр затрат.

Tsihanovska O.M., Donchak L.G. STUDY OF FUNCTIONING OF THE INTERNAL ECONOMIC MECHANISM IN MANUFACTURING ENTERPRISES OF VINNYTSIA REGION
The article studies the modern state of functioning of the internal economic mechanism in manufacturing enterprises of Vinnytsia region. The proposed system of evaluation parameters, which measure the level of decentralization of the business units and to define the organizational form of building its internal economic mechanism. Identified some inconsistencies between the activity of internal divisions of industrial enterprises in modern economic conditions. In particular, the absence of an effective system of internal relations in enterprises, the obsolescence and inconsistency of the regulatory framework of material and labor resources, low level of organization of operational control over the activities of the units, inefficient organization of the accounting of expenses at the grass-roots levels of production, there is no effective system of summarizing the activities of each structural unit, a low level of liability units.
Keywords: internal economic mechanism, estimation, structural subdivision, center of income, center of charges.

Завантажити статтю (pdf)