МАКРОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РОЛІ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Тищенко О.П.
доктор економічних наук, старший науковий співробітник,
професор кафедри макроекономіки та державного управління
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Проаналізовано динаміку показників та досліджено тенденції розвитку аграрного сектора України у 2007–2015 рр. Показано роль та здійснено оцінку його впливу на формування макроекономічних параметрів функціонування національного господарства. Запропоновано напрями удосконалення державної аграрної політики, зокрема щодо стимулювання інвестиційної активності суб’єктів господарювання в аграрній сфері.
Ключові слова: аграрний сектор, державна аграрна політика, інвестиції, макроекономічні показники, національне господарство, оцінка, стимулювання.

Тищенко А.П. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РОЛИ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Проанализирована динамика показателей и исследованы тенденции развития аграрного сектора Украины в 2007–2015 гг. Показана роль и осуществлена оценка его влияния на формирование макроэкономических параметров функционирования национального хозяйства. Предложены направления совершенствования государственной аграрной политики, в частности по стимулированию инвестиционной активности субъектов хозяйствования в аграрной сфере.
Ключевые слова: аграрный сектор, государственная аграрная политика, инвестиции, макроэкономические показатели, национальное хозяйство, оценка, стимулирование.

Tyshchenko O.P. MACROECONOMIC EVALUATION OF THE ROLE OF UKRAINIAN AGRICULTURAL SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY
The article analyses the dynamics of indices and studies development trends of the agricultural sector of Ukraine in 2007–2015. Its role is shown and the evaluation of its influence on the formation of macroeconomic parameters of the national economy functioning is made. Directions on improving the state agricultural policy, in particular regarding the encouragement of investment activity of economic entities in agriculture are offered.
Keywords: agricultural sector, state agricultural policy, investment, macroeconomic indices, national economy, evaluation, encouragement.

Завантажити статтю (pdf)