РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Медведовська Т.П.
кандидат педагогічних наук, доцент,
заступник директора Міжгалузевого
навчально-наукового інституту безперервної освіти (МІБО)
ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Аналізуються проблеми регіонального розвитку в європейській інтеграції та глобалізації світової економіки України та шляхи вирішення цих проблем. Необхідно зосередити увагу на вирішенні проблем регіональної політики. Потрібно розробити концепцію конкурентоспроможності на сучасному етапі європейської інтеграції України. Важливо поліпшити конкурентоспроможність підприємств у кожному регіоні, забезпечуючи інновації та модернізацію виробництва.
Ключові слова: регіональний розвиток, глобалізація, інтеграція, інноваційні процеси, інвестиції.

Медведовская Т.П. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕВРОИНТЕГРАЦИИ
Анализируются проблемы регионального развития в европейской интеграции и глобализации мировой экономики Украины и пути решения этих проблем. Необходимо сосредоточить внимание на решении проблем региональной политики. Нужно разработать концепцию конкурентоспособности на современном этапе европейской интеграции Украины. Важно улучшить конкурентоспособность предприятий в каждом регионе, обеспечивая инновации и модернизацию производства.
Ключевые слова: региональное развитие, глобализация, интеграция, инновационные процессы, инвестиции.

Medvedovskaya T.P. REGIONAL DEVELOPMENT OF UKRAINE IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION AND EUROPEAN INTEGRATION
The problems of regional development in Ukraine’s European integration and globalization of the world economy, and the ways to solve these problems are analyzed. Need to focus on solving problems of regional policy. Need to develop the concept of competitiveness at the present stage of European integration of Ukraine. It’s important to improve the raising the competitiveness of enterprises in each region, providing innovation and modernization of production.
Keywords: regional development, globalization, integration, innovation processes, investments.

Завантажити статтю (pdf)