ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Геліч Н.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Розглянуто поняття «екологізація суспільного виробництва». Обґрунтовано екологічний, економічний та соціальний ефекти впровадження екологізації суспільного виробництва. Визначено типи економічного механізму екологізації. Встановлено передумови екологізації суспільного виробництва та розроблено шляхи її впровадження. Запропоновано механізм управління екологізацією суспільного виробництва.
Ключові слова: екологізація, екологізація суспільного виробництва, економічний механізм екологізації, екологічна культура.

Гелич Н.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Рассмотрены понятия «экологизация общественного производства». Обоснованы экологический, экономический и социальный эффекты внедрения экологизации общественного производства. Определены типы экономического механизма экологизации. Установлены предпосылки экологизации общественного производства и разработаны пути ее внедрения. Предложен механизм управления экологизацией общественного производства.
Ключевые слова: экологизация, экологизация общественного производства, экономический механизм экологизации, экологическая культура.

Gelich N.V. THEORETICAL BASIS OF ECOLOGICAL SOCIAL PRODUCTION
Definition of “greening social production”. Establishing the ecological, economic and social impact greening implementation of social production. The types of economic greening mechanism. Established preconditions greening of social production and to develop ways of its implementation. A greening management mechanism of social production.
Keywords: greening, greening of social production, economic mechanism greening, ecological culture.

Завантажити статтю (pdf)