НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ЗНАЧЕННЯ, ФОРМУВАННЯ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА НЕЇ

Грицай О.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті розглядається національна система бухгалтерського обліку та її місце в міжнародній обліковій системі. Виокремлено поняття «система бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання». Встановлено, що між національними та міжнародними обліковими стандартами існують розбіжності, які впливають на відповідність обліку сучасним потребам управління. Визначено чинники, які формують національні системи бухгалтерського обліку. Для наближення національної системи бухгалтерського обліку до міжнародної запропоновано поетапне впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Ключові слова: національна система бухгалтерського обліку, міжнародна система бухгалтерського обліку, система бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання, Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Грицай О.И. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ЗНАЧЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩЕЕ НА НЕЕ
В статье рассматривается национальная система бухгалтерского учета и ее место в международной учетной системе. Выделено понятие «система бухгалтерского учета предприятия». Установлено, что между национальными и международными учетными стандартами существуют различия, влияющие на соответствие учета современным потребностям управления. Определены факторы, которые формируют национальные системы бухгалтерского учета. Для приближения национальной системы бухгалтерского учета к международной предложено поэтапное внедрение Международных стандартов финансовой отчетности.
Ключевые слова: национальная система бухгалтерского учета, международная система бухгалтерского учета, система бухгалтерского учета предприятия, Международные стандарты финансовой отчетности.

Grytsaj O.I. NATIONAL ACCOUNTING SYSTEM: MEANING, FORMATION, AND FACTORS AFFECTING IT
The article discusses the national accounting system and its place in the international accounting system. There is highlighted the concept of accounting system of the business entity. It is established that there are differences between national and international accounting standards that affect the accounting compliance with the modern management needs. It is identified the factors that form the national accounting system. The article proposes a phased implementation of the international financial reporting standards for the approximation of the national accounting system into the international one.
Keywords: national accounting system, international accounting system, accounting system of the business entity, international financial reporting standards.

Завантажити статтю (pdf)