ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Кононенко В.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Одеського державного аграрного університету
Сватаненко С.С.
студент
Одеського державного аграрного університету

У статті проведено аналіз і систематизацію думок дослідників стосовно проблем обліку запасів на сільськогосподарських підприємствах України та шляхів їх вирішення. Порушено питання про розкриття сутності поняття виробничих запасів, спираючись на праці різних авторів. Розглянуто методи оцінки виробничих запасів при їх відпуску у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті. Наведено класифікацію запасів за класифікаційними ознаками. Досліджено проблеми організації обліку виробничих запасів. Також однією з проблем сільськогосподарських підприємств є відсутність аналітичного обліку виробничих запасів, тобто їх деталізації. Запропоновано такий варіант вдосконалення обліку виробничих запасів: підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими запасами підприємств, яке забезпечується введенням інформаційних технологій обробки економічної інформації; вдосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні виробничими запасами шляхом впровадження програмного забезпечення «1С: Бухгалтерія», зокрема версії 8.2 конфігурації «Сільське господарство»; чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів підприємств (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, заходів контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів).
Ключові слова: виробничі запаси, ресурс, цінність, матеріальні ресурси, товарно-матеріальні цінності, класифікація запасів, оцінка запасів, облік запасів, шляхи вдосконалення обліку запасів.

Кононенко В.А., Сватаненко С.С. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье проведен анализ и систематизация мнений исследователей касательно проблем учета запасов на сельскохозяйственных предприятиях Украины и путей их решения. Поднят вопрос о раскрытии сущности понятия производственных запасов, опираясь на труды разных авторов. Рассмотрены методы оценки производственных запасов при их отпуске в производство, с производства, продаже и ином выбытии. Приведена классификация запасов по классификационным признакам. Исследованы проблемы организации учета производственных запасов. Также одной из проблем сельскохозяйственных предприятий является отсутствие аналитического учета производственных запасов, то есть их детализации. Предложен такой вариант совершенствования учета производственных запасов: повышение оперативности информационного обеспечения управления производственными запасами предприятий, которое обеспечивается введением информационных технологий обработки экономической информации; совершенствование системы автоматизации учетно-аналитических работ в управлении производственными запасами путем внедрения программного обеспечения «1С : Бухгалтерия», в частности версии 8.2 конфигурации «Сельское хозяйство»; четкая организация учетно-контрольных процедур движения запасов предприятий (применение приемов учета по центрам ответственности, мер контроля и оперативного регулирования процессов образования запасов).
Ключевые слова: производственные запасы, ресурс, ценность, материальные ресурсы, товарно-материальные ценности, классификация запасов, оценка запасов, учет запасов, пути совершенствования учета запасов.

Kononenko V.A., Svatanenko S.S. ACCOUNTING OF INVENTORY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: PROBLEMS AND SOLUTIONS
The article analyses and systematizes the opinions of researchers concerning the issues of inventory accounting at Ukrainian agricultural enterprises and possible solution to these issues. The question regarding the definition of the “manufacturing inventory” concept is raised based on the works of various authors. The methods of manufacturing inventory evaluation during their release to production, out of production, sales and other disposal are considered. The classification of inventory is given according to the classification criteria. The problems on the arrangement for manufacturing inventory accounting were studied. Also one of the problems of agricultural enterprises is the lack of inventory analytical accounting, i.e. its specification. The following variant of manufacturing inventory accounting improvement was suggested: improvement of the information support efficiency for the management of manufacturing inventory of the enterprises provided by integration of information technologies for economic information processing; improvement of the accounting and analytical work automation system in the manufacturing inventory management by means of implementing “1C: Accounting” software, in particular, version 8.2, configuration “Agriculture”; clear organization of inventory control procedures for the enterprises inventory movement (application of accounting methods by responsibility centres, measures of the storage process control and operational management).
Keywords: reserves, resourse, material resourses, inventories, classification of production supplies, inventory, accounting for inventories, ways of improving of reserves accounting.

Завантажити статтю (pdf)