ВЗАЄМОДІЯ КОРИСТУВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ: МУЛЬТИАГЕНТНА МОДЕЛЬ З ЕКЗОГЕННИМИ ПАРАМЕТРАМИ КОНКУРЕНЦІЇ

Кононова К.Ю.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

З розвитком інформаційних технологій Інтернет формує нове віртуальне середовище взаємодії людей. Самоорганізація користувачів Інтернету та венчурні бізнеси, побудовані на цьому ефекті (наприклад, соціальні мережі), – найяскравіший феномен інформаційної економіки. Найважливішим фактором монетизації соціальних мереж є загальна кількість їх учасників. Для оцінки і прогнозування чисельності користувачів соціальних мереж широко використовуються моделі нелінійної динаміки. У роботі запропоновано мультиагентну модель взаємодії користувачів соціальних мереж, розроблену на основі модифікації моделі Маурера–Хубермана. Серія експериментів з моделлю розбита на 3 блоки відповідно до трьох типів аналізованих ринків: конкурентного, кооперативного та змішаного. Аналіз результатів експериментування дозволив розширити спектр ситуацій, що можуть скластися в інтернет-просторі залежно від типу ринку, його характеристик, а також стратегій основних гравців.
Ключові слова: соціальні мережі, кількість користувачів, моделі нелінійної динаміки, мультиагентне моделювання.

Кононова Е.Ю. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: МУЛЬТИАГЕНТНАЯ МОДЕЛЬ С ЭКЗОГЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ КОНКУРЕНЦИИ
С развитием информационных технологий Интернет формирует новую виртуальную среду взаимодействия людей. Самоорганизация пользователей Интернета и венчурные бизнесы, построенные на этом эффекте (например, социальные сети), – ярчайший феномен информационной экономики. Важнейшим фактором монетизации социальных сетей является общее количество их участников. Для оценки и прогнозирования численности пользователей социальных сетей широко используются модели нелинейной динамики. В работе предложена мультиагентная модель взаимодействия пользователей социальных сетей, разработанная на основе модификации модели Маурера–Хубермана. Серия экспериментов с моделью разбита на 3 блока в соответствии с тремя типами анализируемых рынков: конкурентного, кооперативного и смешанного. Анализ результатов экспериментирования позволил расширить спектр ситуаций, которые могут сложиться в интернет-пространстве в зависимости от типа рынка, его характеристик, а также стратегий основных игроков.
Ключевые слова: социальные сети, количество пользователей, модели нелинейной динамики, мультиагентные моделирования.

Kononova K.Yu. INTERACTION BETWEEN USERS OF SOCIAL NETWORKS: MULTI-AGENT MODEL WITH EXOGENOUS PARAMETERS OF COMPETITION
With the development of information technologies, Internet creates new virtual environment. Self-organization of Internet users and venture businesses, built on this effect (e.g. social networks) are the brightest phenomenon of the Information Economy. The most important monetization factor of social network is the total number of its participants. Nonlinear dynamics model are widely used to evaluate and predict the number of social network’s users. We propose a multi-agent model of users’ interaction, which is developed based on Maurer-Huberman model. A series of experiments with the model can be divided into 3 blocks according to three market types: competitive, cooperative and mixed. Analysis of the results of experimentation has allowed expanding the range of situations depending on the market types, their characteristics and strategies of the major players.
Keywords: social networks, number of users, model of nonlinear dynamics, multi-agent simulation.

Завантажити статтю (pdf)