Функціонування розвитку соціальної сфери регіонів

Труфен А.О.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту
Чернівецького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету


На сьогоднішній день, кожен регіон України має певні специфічні особливості, які відрізняють його від усіх інших. Для кожного має бути розроблено свій власний напрямок формування та розвитку соціальної сфери регіону. Саме тому органами державної влади на регіональному рівні має бути створена така соціальна сфера, яка б мала на меті створення сприятливих можливостей для соціального обслуговування населення при оптимальному використанні наявних на певній території ресурсів. Сьогодні необхідно здійснювати розвиток соціальної сфери особливо у тих регіонах, де існують значні диспропорції у концентрації об’єктів соціальної сфери.
Ключові слова: розвиток соціальної сфери регіонів, фінансування, організаційно-економічний механізм, соціально-економічний розвиток, сталий розвиток.

Труфен А.О. ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНОВ
На сегодняшний день, каждый регион Украины имеет определенные специфические особенности, которые отличают его от всех других. Для каждого должно быть разработано свое собственное направление формирования и развития социальной сферы региона. Именно поэтому органами государственной власти на региональном уровне должна быть создана такая социальная сфера, которая бы имела целью создание благоприятных возможностей для социального обслуживания населения при оптимальном использовании имеющихся на данной территории ресурсов. Сегодня необходимо осуществлять развитие социальной сферы, особенно в тех регионах, где существуют значительные диспропорции в концентрации объектов социальной сферы.
Ключевые слова: развитие социальной сферы регионов, финансирование, организационно-экономический механизм, социально-экономическое развитие, устойчивое развитие.

Trufen A.O. OPERATION OF DEVELOPMENT OF SOCIAL SPHERE OF REGIONS
Today, each region of Ukraine has certain specific features that distinguish it from all others. For each must be developed in its own direction of formation and development of social sphere of the region. That is why public authorities at the regional level should be created such social services, which would have the aim of creating opportunities for social services while making optimal use of the current site resources. Today it is necessary to carry out the development of the social sphere, especially in those regions where there are significant disparities in the concentration of objects of social sphere.
Keywords: the development of social sphere of regions, financing, organizational and economic mechanism, the economic and social development, sustainable development.

Завантажити статтю (pdf)