МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАННЯ ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ НАУКОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАННЯ

Братута О.Г.
кандидат економічних наук, доцент,
докторант кафедри економіки промисловості та організації виробництва
Українського хіміко-технологічного університету

Статтю присвячено окремим основним теоретичним проблемам методологічного забезпечення проведення наукових досліджень у галузі вітчизняної економічної науки. Об’єктом дослідження є методологія економічної науки, а предметом – методологічне знання. На основі аналізу наукових результатів, отриманих вітчизняними провідними науковцями-економістами у сфері методології, дано оцінку стану методологічного забезпечення проведення наукових досліджень, визначено основні теоретичні проблеми та поняття методологічного знання як складового елементу наукового економічного знання.
Ключові слова: теоретичні проблеми, методологія економічної науки, методологічне знання, вітчизняна економічна наука, методологічне забезпечення, наукове дослідження.

Братута А.Г. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ КАК СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ НАУЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Статья посвящена отдельным основным теоретическим проблемам методологического обеспечения проведения научных исследований в сфере отечественной экономической науки. Объектом исследования является методология экономической науки, а предметом – методологическое знание. На основе анализа научных результатов, полученных отечественными ведущими учеными-экономистами в сфере методологии, дана оценка состоянию методологического обеспечения проведения научных исследований, определены основные теоретические проблемы и понятия методологического знания как составного элемента научного экономического знания.
Ключевые слова: теоретические проблемы, методология экономической науки, методологическое знание, отечественная экономическая наука, методологическое обеспечение, научное исследование.

Bratyta A.G. METHODOLOGICAL KNOWLEDGE AS A COMPOSITE ELEMENT OF THE SCIENTIFIC ECONOMIC KNOWLEDGE
Some basic theoretical problems of methodological support of researches in Ukrainian economical science used to investigate in the article. The object of research is methodology of economical science and the subject – methodological knowledge. The analysis has been performed of the scientific results which were obtained by Ukrainian leading economists in the field of methodology. The estimation of the state of methodological support of scientific research has been done, determined the basic theoretical problems and the concept of methodological knowledge as an integral part of the scientific economical knowledge.
Keywords: theoretical problems, methodology of economic science, methodological knowledge, Ukrainian economical science, methodological support, scientific research.

Завантажити статтю (pdf)